November, 10

14-00
seminar
1 level
Zhong Yuan Qigong
instruktor
Melnik Irina


December, 01

14-00
seminar
2 level
Zhong Yuan Qigong
instruktor
Melnik Irina